پرستار سالمند و کمردرد در پرستاران

پرستار سالمند

پرستار سالمند

پرستار سالمند به دلیل وظایف سنگین مثل کمک به سالمند در راه رفتن ، بلند کردن سالمند و …دچار انواع کمردرد ازخفیف تا شدید میشوند .

راههایی برای پیشگیری از این آسیب ها وجود دارد:

1- باید هنگام کمک به سالمند در هنگام راه رفتن نزدیک به سالمند حرکت کند.
2- سرو گردن خود را هم تراز با سالمند نگه دارد .
3- پاها را به اندازه عرض شانه باز کند که به حفظ تعادل پرستار کمک میکند.
4- باید از عضلات پا و ران برای حرکت دادن سالمند استفاده کند .
5- باید در زمان بلند کردن سالمند مطمئن باشد پای او روی زمین قرار دارد.
6-در زمان بلند کردن کمی خم شود و فشار را روی پاهای خود قرار دهد.
7- هنگام قدم برداشتن سالمند باید یک پا بین پاهای سالمند و پای دیگر بسمت خارج سالمند قرار بگیرد.
8- پیروی از برنامه ورزشی مناسب.

برای کسب اطلاع از نحوه خدمات مراقبت و نگهداری از سالمندان در منزل به این لینک مراجعه کنید.

9- از مرتب و تمیز بودن سطحی که سالمند میخواهد روی آن راه برود مطمئن باشد تا خطر افتادن سالمند و وارد آمدن فشار مضاعف روی پرستار ازبین برود.
10- نصب کردن هندریل در حمام و سرویس سالمند.
11- استفاده از دوش و صندلی قابل تنظیم در حمام .
12- دادن اطلاعات و آگاهی کافی به سالمند که بدون هماهنگی با پرستار در حمام و سرویس از جای خود حرکت نکند.
13- در صورت ناتوانی و ضعف شدید سالمند باید پرستار یه دست خود را دور کمر سالمند و دست دیگر را در ناحیه آرنج سالمند حلقه کند تا خطر سقوط و احتمال وارد آمدن فشار ناگهانی به پرستار از بین برود.

راهکارهایی در پیشگیری از رگ به رگ شدن و کمر درد در پرستار سالمندان

انجام دراز و نشست و دیگر تمرینات تقویت عظلات شکم برای ثبات ستون فقرات مثل شنا، دوچرخه سواری،پیاده روی بکارگیری تکنیک های صحیح حرکت مثل چنباتمه زدن نه خم و راست شدن برای بلند کردن سالمند وضعیت قامت را در هنگام نشستن وایستادن حفظ کنید ،از شرایط استرزا اجتناب کنید که باعث فشار عضلانی میشود،وزن خود را متعادل نگه دارید.

برای درخواست پرستار و مراقب سالمند جهت تکمیل کردن فرم مشخصات به این لینک مراجعه کنید.

آخرین اخبار و مقالات طب 724