خدمات پرستاری ویژه در منزل

پرستار ویژه

پرستار ویژه کیست ؟ پرستار ویژه یک تخصص درون پرستاری است که به مشکلات و بیماری و تهدید های بیماران پاسخ میدهد و یک تخصص و مدرک است و به بیماران بحرانی یعنی بیمارانی که وضعیت آنها غیر پایدار و پیچیده است و باید مراقبت بصورت حرفه ای باشد انجام وظیفه میکند و میتواند در […]