مانومتر

مانومتر

مانومتر چیست؟ مانومتر برای اندازه گیری فشار گازها به روش مقایسه آنها با فشارهوا استفاده میشود . u شکل میباشد که فشار های کم از 0 تا 4 اینچ اب و فشارهای زیاد از 0 تا 48 اینچ جیوه مورد استفاده قرار میگیرد .  شامل دونوع میباشد : مخزن دار و مایع مانومتر ها انواع […]