خدمات کارشناسی زخم (زخم بستر، زخم دیابت و …) در منزل

درمان-زخم-بستر

کارشناس زخم زخم : آسیبی است که در آن پوست پاره، سوراخ ، بریده ، خراشیده یا دریده شود یا به علت تروما با اینکه پوست سالم مانده اما در زیر آن آثار کبودی و قرمزی است. جدا شدن اتصال بین سلولی بخشی از پوست یا گوشت بدن را زخم میگویند که زخم دو نوع […]