صدور گواهی فوت در منزل

صدور گواهی فوت

گواهی فوت علاوه بر ثبت ولادت افراد در سازمان ثبت احوال، فوت افراد نیز باید در این سازمان ثبت شود. صدور گواهی فوت توسط پزشک باید انجام گیرد و پزشک با انجام دادن معاینه و اینکه شخص هیچگونه علائم حیاتی دربدن خود ندارد مرگ شخص را تایید و مبادرت به صدور گواهی فوت میکند که […]