خدمات کمک بهیاری در منزل

کمک بهیار

کمک بهیار کمک بهیار شخصی از تیم درمان و کادر پرستاری است که زیر نظر پرستاران و بهیاران انجام وظیفه میکنند این شغل در بردارنده ی کارهایی است که اجرا کنندهای آن تحت نظارت کلی ، کارهایی شامل اجرای دستورات بهداشتی و درمانی پرستاران ، ماماها و بهیاران نظیر نظافت و استحمام، رفع احتیاجات ضروری […]