پمپ انفوزیون

انفوزیون

پمپ انفوزیون وسیله است که چکاندن داروهای مایع یا مواد مورد نیاز بدن را کنترل میکند. این وسیله در مسیر سرم در زمان سرم درمانی وارد میشود و با کمک آن میتوانیم مقدار انتقال مایعات را به روش کنترل‌شده بدن بیمار وارد کنیم. پمپ انفوزیون برای تزریق دارو در ساعت معین با حجم معین میباشد. تنظیم […]