وظایف پرستار کودک در ایمنی کودک

پرستار کودک

پرستار کودک هر پرستار کودک می داند که می تواند برای درخواست کمک در شرایط اضطراری، به دیگران تلفن بزند. اما اگر کودکِ تحت مراقبت پرستار کودک دچار گرفتگی گلو و ناتوانی در تنفس بشود، آنگاه پرستارکودک باید برای حفظ ایمنی کودک چه کاری انجام دهد؟ پرستارکودک باید بداند که عدم تنفس به مدت ۶ […]