مگنت تراپی

مگنت تراپی

همان طور که می دانید فیزیوتراپ ها به عنوان یک متخصص مراقبت های بهداشتی می باشندکه با استفاده از روش ها و دستگاه های مختلف فیزیوتراپی به بیماران جهت بازیابی دامنه حرکتی و فعالیتی شان کمک می کنند به فیزیوتراپ ها درمان گران فیزیکی نیز گفته می شود همان طور که ذکر کردیم فیزیوتراپ ها […]