خدمات کنترل علائم حیاتی در منزل

علائم حیاتی

علائم حیاتی ( vs) علائم حیاتی شرایط و معیارهای فیزیولوژیکی و آماری گوناگونی هستند که توسط پزشک،پرستار ثبت میشوند. علائم حیاتی برای ارزیابی اساسی ترین عملکردهای طبیعی بدن انسان بکار میروند که بخش مهم و غیر قابل تغییر از یک دوره درمانی هستند شامل کنترل تعداد ضربان قلب (نبض)، فشار خون، دمای بدن و تعداد […]