زخم بستر

 زخم چیست؟ زخم : آسیبی است که در آن پوست پاره، سوراخ ، بریده ، خراشیده یا دریده شود  یا به علت تروما با اینکه پوست سالم مانده اما در زیر آن آثار کبودی و قرمزی است.  جدا شدن اتصال بین سلولی بخشی از پوست یا گوشت بدن را زخم میگویند که زخم  دو نوع […]