خدمات اعزام آمبولانس

آمبولانس

اعزام آمبولانس درصورتی که بیمارعلائم حیاتی مانند تنفس، هوشیاری و نبض خود را از دست بدهد و نیاز به انتقال از منزل به بیمارستان داشته باشد سریعا بعد از تماس با مراکز مربوطه مثل 115 یا مراکز پاراکلینیکی، آمبولانس به محل اعزام شده و بیمار را به نزدیک ترین بیمارستان منتقل میکنند .آمبولانس همان تیم […]