خدمات تعبیه CVP (فشار وریدی مرکزی) در منزل

فشار ورید مرکزی

CVP چیست؟ به کاتتر که در یک سیاهرگ با کالیبر بزرگ قرار داده میشود CVP یا فشار ورید مرکزی میگویند. که برای اندازه گیری مستقیم فشار سیاهرگ مرکزی و دیالیز و تغذیه ی کانترلار و …استفاده میشود و عوارض آن کوتاه مدت و دراز مدت میباشد . cvp ( فشار ورید مرکزی ) فاکتور بسیار […]