خدمات تعبیه تراکستومی در منزل

تعبیه ی تراکستومی در منزل

تراکستومی چیست؟ نای بری یا نای شکافی است که عمل جراحی میباشد که طی آن نای در زیر گلو بریده میشود. برای ایجاد راه تنفسی باید از مجرای عادی (دهان و بینی) استفاده شود یا برای نمونه برداری بافتی یک ضایعه یا بیرون آوردن جسم خارجی بکار رود که به این عملیات تراکستومی گویند. تراکستومی […]