تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی

در حال حاضر درمان بسیاری بیماری ها در منزل صورت می گیرد و ارائه خدمات پزشکی در منزل بسیار افزایش یافته استو در همین راستا فروش و اجاره تجهیزات پزشکی نیز گسترش یافته است. شما می توانید با توجه به نیاز و بیماری خود انواع تجهیزات پزشکی از جمله گلوکومتر، پالس اکسی متر، پمپ انفوزیون، […]