دروغگویی در کودکان

دروغگویی در کودکان

کودکان و دروغگویی

دلایل علل پیدایش دروغ گفتن در کودکان:

1-هنگامی که والدین بصورت درست و منطقی به نیاز کودک پاسخ ندهند او دروغگو میشود .
2- مورد تحقیر واقع شدن کودک توسط والدین خود و ضعیف بودن شخصیت او منجبر به دروغگویی میشود.
3- وقتی به کودک توجه جدی نشود کودک برای جلب توجه دروغ میگوید.
4- تقلید از بزرگترها .
5- از سوی والدین خود مورد تنبیه و انتقاد زیاد قرار بگیرد.
6-وقتی مورد تهاجم قرار بگیرد برای دفاع از خود دروغ میگوید.
7-امتحان کردن کودک که کار خوبی هست یا نه .
8- کودک شما دروغ میگوید برای دروغ .

برای کسب اطلاع از نحوه خدمات مراقبت و نگهداری کودک در منزل به این لینک مراجعه کنید.

9- برای رویا پردازی صرفا دروغ میگوید.
10- کودک از عواقب راست گفتن میترسد.
11- برای فرار از مسئولیت و جبران خسارت دروغ میگوید.
12- برای عضو شدن در گروه دوستی دروغ میگوید.
13- قبل از فکر کردن حرف میزند و عامل دروغگویی میشود.
14 وقتی که برای کودک محدودیت و خطوط قرمز زیادی تعیین میشود.

پیشگیری از دروغگویی کودک

1- باید والدین و پرستار کودک هنگام مواجه شدن با دروغ کودک واکنش درست و بجایی داشته باشند.
2- والدین و پرستار کودک خود باید الگوی مناسبی برای راستگویی باشند تا کودک از آنها آموزش ببیند.
3- در هنگامی که متوجه دروغ گفتن کودک شدید در رفتار با او بخشنده باشید و سخت برخورد نکنید.
4- به کودک خود نشان دهید که همواره حامی و پشتیبان او هستید.
5-از کودک خود تحت شرایط گوناگون توقعات و درخواستهای مناسب و بجا داشته باشید تا از دروغگویی او جلوگیری شود.

درمان دروغگویی در کودکان

1-شناختت علل و عوامل دروغ گفتن در کودکان و بررسی کردن آنها
2- نشان دادن ارزش راست گفتن بجای دروغ به کودکان
3- اگاه کردن کودکان در رابطه با دروغگویی
4- اجازه دهید کودک شما احساسات خود را بیان کند و دراین زمینه به او کمک کنید
5- ایجاد محیطی سالم و فراهم کردن کردن شرایط عاری از دروغ
6- مراعات کردن شرایط انصاف در برخورد با کودک
7- در مقابل دروغ کودکان از عفو و بخشش برخوردار باشیم
8- با کودکان خود با محبت و مهربانی برخورد کنیم
9- کودکان را از مجازاتی که تصور میکنند ایمن نگه دارید.

برای درخواست پرستار و مراقب کودک جهت تکمیل فرم مشخصات به این لینک مراجعه کنید.

10-به کودکانتان پند و اندرز دهید و آنها را راهنمایی کنید
11- برای دروغگویی به کودکان هشدار دهید
12- کودک را به راست گفتن تشویق کنید
13- برای کودک خود الگوی مناسب راست گفتن باشید
14- به او نشان بدهید که بیان حقیقت مجازاتش از دروغ کمتر است
15- به او برچسب دروغگویی نزنید
16- در هنگام تعیین مجازات برای دروغگویی کودک خود باید بیاد داشته باشید که مجازات دروغگویی 2برابر مجازات اشتباه کردن است

آخرین اخبار و مقالات طب 724