درباره ما

در طول تاریخ به حرفه پرستاری و مفهوم اصلی و مرکزی آن یعنی مراقبت، نگاه‌های متفاوتی و تعاریف زیادی از مراقبت وجود دارد، اما هنوز مفهوم مراقبت در عملکرد پرستاری غیر قابل درک (غیر عینی)، انتزاعی و غیر محسوس می باشد و بحث و مناظره بسیاری درباره مراقبت در پرستاری و آنالیز مراقبت وجود دارد. لذا به دلیل وجود ابهامات زیاد در این زمینه پژوهشگر بر آن شد تا در این مقاله به تجزیه و تحلیل مفهوم مراقبت بپردازد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجزیه و تحلیل مفهوم به روش هیبرید، در سه مرحله انجام شد. در مرحله نظری، مروری بر مقالات مرتبط موجود در پایگا‌ه‌های اطلاعاتی معتبر تا سال 2011 صورت گرفت و مقالات ارزیابی و تحلیل شدند. در مرحله کار در عرصه، مصاحبه با 16 پرستار شاغل در بخش و 4 نفر از مربیان پرستاری انجام شد سپس نتایج دستنویس شد و آنالیز محتوا صورت گرفت. در مرحله نهایی، از دو مرحله قبل تحلیل کلی انجام شد. یافته‌ها: در نهایت 5 درونمایه اصلی برای مراقبت پدیدار شدند که عبارتند از “برآوردن نیاز بیمار”، “حس نوع دوستی”، “خدمت توام با تعهد”، “فعالیت مقدس” و “فعالیت معمول”. همچنین درونمایه‌های مربوط به ویژگی‌های کامل یک پرستار ارائه‌دهنده مراقبت شامل خلاق، متعهد، قاطع، توانا در برقراری ارتباط صحیح، داشتن نگرش صحیح و متبحر شناسایی شدند. استنتاج: به‌نظر می‌رسد نتایج این پژوهش توانست تا حدودی به واضح شدن مفهوم مراقبت پرستاری کمک نماید که این امر خود می‌تواند باعث ارائه خدمات پرستاری بر اساس نیاز بیمار و به صورت کل‌نگر، ارتقاء رضایت بیماران، توسعه حرفه‌ای و کاهش هزینه‌های بهداشتی گردد. همچنین با شناسایی عوامل تسهیل‌کننده، بازدارنده و مفهوم مراقبت، مدیران و مربیان پرستاری خواهند توانست با اتکا بر بصیرتی مبتنی بر یافته‌های علمی، فعالیت‌های مدیریتی و آموزشی خود را به گونه‌ای طراحی و اجرا کنند که شرایط لازم برای یادگیری و اجرای صحیح و با کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران فراهم آید.